„Zawodowo i profesjonalnie”, czyli ZiP – to kolejny projekt zawodowy w szkołach Powiatu Lubańskiego

„Zawodowo i profesjonalnie”, czyli ZiP – to kolejny projekt zawodowy
w szkołach Powiatu Lubańskiego

 

W nowym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie i nauczyciele lubańskich placówek ponadpodstawowych rozpoczęli realizację projektu „Zawodowo i Profesjonalnie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 w ramach działania 10.4.1 oraz budżetu Powiatu Lubańskiego. Działania projektowe adresowane są do 260 uczniów technikum kształcących się w 10 specjalnościach w trzech placówkach kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego
i obejmują:

– Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej (ZSZiO im. KZL) – zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy / technik reklamy (wg podstawy programowej 2019),

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (ZSP im. AM) – zawody: technik informatyk, technik ekonomista,

– Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu (ZSE-M) – zawody: technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych.

Projekt jest realizowany w okresie 02.09.2019-31.08.2021 i  zakłada następujące działania:

– płatne staże zawodowe uczniów realizowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach,

– stypendia dla uczniów uzdolnionych zawodowo,

– zajęcia pozalekcyjne (kursy językowe z języka angielskiego i języka niemieckiego, szkolenia z robotyki, szkolenia z programowania 3D, szkolenia z tworzenia stron www, szkolenia z grafiki komputerowej, warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe
i uniwersalne, konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnej
i grupowej) prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

– wycieczki zawodoznawcze,

oraz zajęcia pozaszkolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne:

– kursy prawa jazdy kat. B,

– kursy baristy,

– kursy operatora wózka widłowego,

– kurs fotograficzny.

Nauczyciele biorący udział w działaniach projektowych mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, uczestnicząc w studiach podyplomowych. Ponadto nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz realizujący w swoich szkołach zadania z zakresu doradztwa będą się szkolić w ramach powiatowej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń. Odbędą m.in. cykl szkoleń dotyczących rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych u uczniów, pracy zespołowej, komunikacji, poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu nauczyciele we współpracy z pracodawcami opracują oraz wdrożą programy staży, zgodnie z którymi uczniowie będą realizowali zadania praktyczne w realnych warunkach pracy.

Zaangażowane szkoły otrzymają ze środków projektu profesjonalne doposażenie techniczne pracowni interdyscyplinarnych o wartości łącznej 507.815 zł oraz szereg pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć.

Całość działań projektowych koordynuje Anna Adamska – kierownik projektu nadzorujący pracę powołanego na potrzeby projektu zespołu, w skład którego wchodzą: Małgorzata Gut-Twardowska – kierownik merytoryczny projektu oraz szkolni koordynatorzy ds. młodzieży: Mirosława Konefał w ZSP im. AM, Eugeniusz Wiktor Zdunek w ZSE-M, Edyta Juncewicz-Trela w ZSZiO im. KZL w Lubaniu.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Zespół projektowy ustalił już szczegółowe harmonogramy zadań na cały okres realizacji projektu, opracował Powiatowy regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów we wsparciu w ramach projektu pn. „Zawodowo i Profesjonalnie”, a także regulaminy wszystkich form wsparcia projektowego. Zorganizowano cykl spotkań informacyjno-organizacyjne dla uczniów i nauczycieli w 3 szkołach. Wśród uczniów i nauczycieli trzech placówek przeprowadzono również badania ankietowe, które pozwolą na precyzyjne zdiagnozowanie potrzeb edukacyjno-zawodowych młodzieży i nauczycieli oraz weryfikację i aktualizację działań wspierających.

STUDIA PODYPLOMOWE

Od października 2019 studia na kierunkach „Administrowanie sieciami komputerowymi” oraz „Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw” podjęli już nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu. Z każdej placówki kształcenia zawodowego oddelegowano także nauczycieli na studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe”.

STYPENDIA NAUKOWE

Ogłoszono nabór do projektu i przeprowadzono rekrutację młodzieży. Pierwszym działaniem jest przyznanie stypendiów naukowych uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych. O stypendium ubiegali się najzdolniejsi zawodowo uczniowie wszystkich specjalności. Komisja rekrutacyjna rozpatrzyła formularze rekrutacyjne i dokonała wyboru stypendystów zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie uzyskania stypendium i Programie stypendialnym dla uczniów technikum stanowiącymi załączniki do Powiatowego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów we wsparciu organizowanym
w ramach projektu „Zawodowo i Profesjonalnie”
(ZiP). Komisja wyłoniła uczniów
z największą liczbą punktów rekrutacyjnych i przyznała stypendium 39 uczniom: w ZSP im. A. Mickiewicza stypendium otrzymało 11 uczniów, w ZSE-M – 6 uczniów, ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej – 22 uczniów. Stypendium zostało przyznane na okres 11 miesięcy w kwocie 1000 zł miesięcznie. Kolejne rozdanie 39 stypendiów nastąpi w przyszłym roku szkolnym 2020/2021.

REKRUTACJA NA KURSY JĘZYKOWE BRANŻOWE

Aktualnie ogłoszono nabór uczniów na kursy językowe branżowe z języka angielskiego
w 3 szkołach technikum Powiatu Lubańskiego. Kursy rozpoczną się w drugiej dekadzie października 2019.