„Zawodowo i profesjonalnie” – co nowego w projekcie?

Od nowego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele trzech szkół kształcących zawodowo Powiatu Lubańskiego uczestniczą w projekcie „Zawodowo i profesjonalnie” współfinansowanym w ramach Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Za nami wiele zrealizowanych form wsparcia dla uczniów i nauczycieli.

 

STAŻE U PRACODAWCÓW

 

W ramach projektu uczniowie technikum kształcących się w 10 specjalnościach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy/ technik reklamy, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych ma możliwość realizacji miesięcznych staży u przedsiębiorców. Dotychczas 37 uczniów ukończyło płatne staże zawodowe, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, wykorzystujących specjalistyczne oprogramowania komputerowe i sprzęt, prowadzących działalność marketingową
i gwarantujących wysoką jakość doskonalenia zawodowych umiejętności praktycznych, a w związku
z sytuacją epidemiczną 22 musiało przerwać swoje staże.

 

Ogółem po pierwszych praktycznych doświadczeniach jest 59 osób: z ZSZiO im. KZL – 28 uczniów, z ZSP im. A. Mickiewicza – 19 z ZSE-M – 12. Za wykonywaną podczas pracę uczniowie, którzy ukończyli staż otrzymują potwierdzenie z zakładu pracy oraz w ramach projektu stypendium stażowe
w wysokości 2208 zł. Mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na staż realizowany poza powiatem lubańskim.

Praktyczne poznawanie rzeczywistych warunków pracy odbywa się zgodnie z założeniami ujętymi
w programach, które zostały opracowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i przedstawicieli pracodawców.

Współpraca z nowoczesnymi przedsiębiorstwami i firmami układa się wzorcowo. Staże zawodowe realizowane są w przedsiębiorstwach i firmach na terenie powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego
i jeleniogórskiego.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w takiej formie wsparcia w projekcie, wysoko oceniają swoje praktyczne doświadczenia.

Patrycja, która odbywała staż w firmie Zorka Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, podkreśla, że najciekawszą częścią realizowanego programu były dla niej zagadnienia związane z gospodarowaniem zapasami i optymalizacją dostaw. Staż, który odbywaliśmy na przełomie stycznia i lutego 2020 w Przedsiębiorstwie Gerresheimer Boleslawiec S.A., pozwolił nam zobaczyć, na czym polegają zadania wykonywane przez logistyków
w realnych warunkach pracy
– mówią zgodnie Adam, Jakub i Samuel. Uczniowie uczęszczający aktualnie do klasy 3 technikum podkreślają, że możliwość bezpośredniego zapoznania się z podstawowym
i pomocniczym wyposażeniem magazynowym, sposobem rozmieszczania zapasów w magazynie, poznanie środków transportu wykorzystywanych w magazynie przedsiębiorstwa oraz urządzeń biurowych
i branżowego oprogramowania komputerowego niewątpliwie podniosły ich zawodowe umiejętności praktyczne.

Patrycja, Hania i Hubert, którzy zrealizowali staż zawodowy
w Hurtowni ABC MAX w Lubaniu dodają, że bardzo cenna okazała się dla nich współpraca z opiekunami stażu.

Otrzymaliśmy możliwość wykorzystania dotychczas pozyskanych umiejętności w nowym otoczeniu oraz w obliczu nowych wyzwań. – mówią.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk doskonalili swoje umiejętności zdobyte w szkole w rzeczywistych warunkach pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach informatycznych powiatu lubańskiego
i lwóweckiego takich jak: PHU NetComp, LubaNet Intera sp. z o.o., DaSec Sp. z o.o., LEO-NET, SOGEN świadczącym usługi z zakresu serwisu sprzętu komputerowego, projektowania i realizacji sieci komputerowych oraz aplikacji internetowych.

Dzięki wykonywaniu zadań zawodowych podczas realizacji staży uczniowie poznawali
i wykorzystywali innowacyjne techniki i technologie informatyczne.

Myślę, że zrealizowany przeze mnie staż zawodowy wpłynął na wzrost moich umiejętności praktycznych
w zawodzie technik informatyk
– mówi Piotr.

Udział w stażu pozwolił mi stwierdzić, że swoją dalszą drogę rozwoju ukierunkuję na aplikacje internetowe
i bazy danych
– podkreśla Jakub.

Maciej, Igor i Michał dodają, że podczas stażu przekonali się, jak ważne jest ciągłe doskonalenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik i technologii informatycznych.

Uczniowie biorący udział w płatnych stażach zawodowych realizowanych w ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” bardzo wysoko oceniają kompetencje i profesjonalizm swoich opiekunów stażu, dzięki którym mogli podwyższyć swoje praktyczne umiejętności zawodowe i nabyć doświadczenie
w pracy.

Podczas stażu wykonywałyśmy zadania związane z realizacją usług w recepcji oraz
z utrzymywaniem porządku w jednostkach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych. Mogłyśmy się przyglądać, jak wygląda organizowanie usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim
– zgodnie podkreślają Sara i Sandra odbywające staż zawodowy w Villa Cotonina Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju.

Kasia kształcąca się na co dzień w zawodzie technik organizacji reklamy zrealizowała staż w „Studio Bonio” Reklama Poligrafia w Jeleniej Górze. Aktualizowała bazy danych, uczestniczyła w rozmowach handlowych, zajmowała się projektowaniem reklamy oraz elementów systemów identyfikacji firmy (logo, papier firmowy, wizytówka). Dzięki udziałowi w stażu poznałam urządzenia poligraficzne i drukarskie oraz inny sprzęt potrzebny do przygotowania środków reklamowych – mówi Kasia.

Grupa 22 stażystów będzie kontynuować swoje praktyczne działania po powrocie uczniów do szkoły.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

W ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w formie branżowych kursów języka angielskiego.
W każdej ze szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego dwunastoosobowa grupa uczniów uczestniczyła w 40-godzinnych zajęciach, w trakcie których poznała fachowe słownictwo charakterystyczne dla swojej branży oraz rozwinęła sprawności językowe niezbędne do funkcjonowania w środowisku pracy.

 

W grudniu 2019 r. dziesięciu uczniów ZSP im. Adama Mickiewicza kształcących się w zawodzie technik informatyk uczestniczyło w 30-godzinnym szkoleniu z zakresu tworzenia stron www. Głównym celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia stron internetowych oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego, pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

 

Kolejną formą wsparcia adresowaną do uczniów były konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego, z których do tej pory skorzystało 120 młodych ludzi (w ZSZiO im. KZL – 75, ZSP im. AM – 25, ZSE-M – 20). Zajęcia z młodzieżą prowadzą specjaliści – odpowiednio przygotowani i przeszkoleni pedagodzy
i nauczyciele wykorzystujący aktywne metody pracy i narzędzia wypracowane we wcześniejszych powiatowych projektach prozawodowych, m.in. platformę REGSI. Konsultacje mają na celu wspomaganie uczniów w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych. Od połowy marca z tej formy wsparcia uczniowie korzystają w formie zdalnej.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH ZAWODOWO

Warto przypomnieć, że od października 2019 r. do sierpnia 2020 r. 39 najzdolniejszych zawodowo uczniów technikum trzech szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego (w ZSZiO im. KZL – 22, ZSP im. AM – 11, ZSE-M – 6) otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie.

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

W ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” organizowane są także formy wsparcia skierowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Nauczyciele trzech lubańskich szkół ponadpodstawowych uczestniczą w powiatowej sieci wsparcia
i wymiany doświadczeń
, doskonaląc swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Ze środków projektu ZiP zorganizowano 15-godzinne warsztaty z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz 15-godzinne warsztaty z metod rozwijania kompetencji kluczowych ucznia. Wypracowane materiały na szkoleniach i warsztatach posłużą do realizacji zajęć z uczniami w poszczególnych szkołach.

W marcu każda ze szkół otrzymała po dwa 75 calowe monitory interaktywne z OPS
i komputerem
. Te nowoczesne urządzenia uatrakcyjnią metody pracy dydaktycznej
i pozwolą na szybkie korzystanie np. z zasobów internetu czy platformy REGSI.

 

Różnorodność działań zaplanowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu we współpracy
z trzema szkołami ponadpodstawowymi Powiatu Lubańskiego w ramach projektu „Zawodowo
i profesjonalnie” powoduje, że uczniowie technikum i ich nauczyciele chętnie korzystają z proponowanych form wsparcia, także w tak trudnej sytuacji epidemii, w jakiej dziś się znaleźliśmy. Dobre współdziałanie
i praca na rzecz młodzieży szkolnej wpływa bezpośrednio na podnoszenie jakości pracy każdej ze szkół
i powoduje, że przyszli absolwenci techników objętych wsparciem będą mieli ułatwiony start w dorosłe życie zawodowe i będą konkurencyjni na rynku pracy.