Aktualności

Na dobrych ocenach można nieźle zarobić.

Stypendia dla kolejnej grupy uczniów technikum szczególnie uzdolnionych zawodowo

 

Minął już rok od czasu rozpoczęcia projektu „Zawodowo i profesjonalnie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, skierowanego do uczniów i nauczycieli trzech placówek kształcenia zawodowego powiatu lubańskiego:

 Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,

Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu.

W projekcie biorą udział uczniowie technikum kształcący się w zawodach: technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy / technik reklamy, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych.

Młodzież między innymi realizuje płatne staże zawodowe w nowoczesnych przedsiębiorstwach wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i sprzęt, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z branżowych języków obcych, w konsultacjach
z doradztwa edukacyjno-zawodowego, szkoleniach z zakresu tworzenia stron internetowych, w kursie prawa jazdy kat. B oraz w warsztatach z rozwijania kompetencji kluczowych.
Z kolei nauczyciele do chwili obecnej doskonalili swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe podczas szkoleń organizowanych w ramach powiatowej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.

 

W ubiegłym roku szkolnym 39 najzdolniejszych zawodowo uczniów technikum (w ZSZiO im. KZL – 22, ZSP im. AM – 11, ZSE-M – 6) otrzymało stypendia – każde o łącznej wysokości 11 000 zł., wypłacane w miesięcznych ratach po 1.000 zł.

 

We wrześniu 2020 r. przeprowadzono rekrutację do kolejnej edycji programu stypendialnego. O stypendium ubiegali się uczniowie, którzy spełnili takie kryteria jak m.in.: wysoka średnia ocen z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów zawodowych, dodatkowe osiągnięcia/udział w konkursach, olimpiadach z przedmiotów zawodowych, wysoka frekwencja w ostatnim zakończonym okresie klasyfikacyjnym, inne dodatkowe osiągnięcia, aktywności, udział w stażach u pracodawcy (lub deklaracja udziału), uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela wybranego/wybranych przedmiotu/ów zawodowych.

Komisja rekrutacyjna wyłoniła kolejną grupę 39 stypendystów. Stypendium naukowe w wysokości 11 000 zł, płatne w 11 miesięcznych ratach przyznano kolejnej grupie 39 uczniów: 23 uczniom technikum z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, 10 uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza i 6 uczniom z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Lubaniu. Walery Czarnecki Starosta Lubański podpisał decyzje przyznające stypendia i przekazał uczniom wszystkim stypendystom serdecznie gratulacje. Dyrektorzy szkół wręczyli decyzje swoim uczniom.

Młodzież, która otrzymała stypendium, to w większości uczestnicy staży zawodowych
i innych form wsparcia służących podnoszeniu umiejętności praktycznych, rozwojowi kompetencji zawodowych, językowych i innych przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie, realizując działania projektowe, wykorzystują innowacyjne technologie branżowe i informatyczne, co wpływa na wzrost ich umiejętności praktycznych w zawodach, w których się kształcą. Program stypendialny dedykowany najzdolniejszym z pewnością pozwoli na rozwój pasji, zainteresowań, sprawności i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w środowisku pracy i wspomoże uczniów w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

– Wielu z nas, stypendystów, przekonało się, że uczyć się naprawdę warto, bo to zwiększa szanse na lepszą przyszłość i dobrą pracę – przekonuje uczennica 4 klasy, kształcąca się w zawodzie technik logistyk, i dodaje z uśmiechem, że sama się przekonała, iż „na dobrych ocenach można nieźle zarobić”.

– Bardzo się cieszę, że udało mi się zakwalifikować do programu stypendialnego. To dla mnie nagroda za naprawdę ciężką pracę, szczególnie w czasie wiosennym, kiedy obowiązywało nauczanie zdalne. Na naukę poświęcałem znacznie więcej czasu i wymagało to ode mnie dużej samodyscypliny – dodaje kolega z tej samej klasy.

Nie udało mi się w ubiegłym roku otrzymać stypendium Starosty Lubańskiego, bo miałem odrobinę słabsze oceny z przedmiotów ogólnokształcących – mówi uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk – bardzo dobrze, że powstał program stypendialny w ramach tego projektu, który jest skierowany do uczniów technikum.

Należy dodać, że w ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” stypendium otrzymało łącznie 78 uczniów po 11.000 zł. na ogólną kwotę wynoszącą 858.000 zł.

Wszystkim naszym najzdolniejszym serdecznie gratulujemy.

 

 


 

Szkoły bogatsze w sprzęt komputerowy

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 3 szkoły ponadpodstawowe Powiatu Lubańskiego zostały doposażone w sprzęt komputerowy oraz wyposażenie pracowni za łączną kwotę ponad 257.00 zł. w ramach projektu unijnegoZawodowo i profesjonalnie”, który Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu wraz z tymi szkołami realizuje już rugi rok. Koronawirus spowodował braki na rynku komputerów i procedury przetargowe trzeba było powtarzać.

Po kilku próbach wreszcie udało się wyłonić wykonawców usług, podpisać umowy, na podstawie których dostarczono m.in. komputery w oprogramowaniem. Dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu zakupiliśmy 21 laptopów, drukarkę 3D, plotery i urządzenie wielofunkcyjne oraz bogaty zestaw pomocy dydaktycznych do robotyki, który jest wykorzystywany podczas zajęć dydaktycznych z uczniami.

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza otrzymali 32 laptopy 1 komputer-serwer, 2 szafy do ładowania laptopów oraz drukarkę 3D z funkcją wycinania i grawerowania.

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu dostał 1 laptop oraz 16 komputerów typu All i drukarkę 3D oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Do tych ostatnich zakupów należy dodać 6 monitorów multimedialnych (po 2 dla każdej ze szkół) zaopatrzonych w system komputerowy i oprogramowanie za blisko 100.000 zł.

– Zakupiony sprzęt za łączną kwotę ponad 350 tys. zł. sfinansowany z budżetu Unii Europejskiej i Powiatu Lubańskiego w ramach unijnych projektu „Zawodowo i profesjonalnie”, jest odpowiedzią na oczekiwania szkół biorących udział w tym ogromnym przedsięwzięciu i stanowi dziś nowoczesne wyposażenie kilku pracowni zawodowych tych 3 placówek.– mówi starosta lubański Walery Czarnecki. – A środki unijne doskonale wspomagają nas w planowaniu wspólnie ze szkołami zakupu nowoczesnego wyposażenia szkolnych pracowni, na co z własnego budżetu, szczególnie w tych trudnych czasach, nie moglibyśmy sobie pozwolić. 

Dodatkowo, w ramach drugiego projektu unijnego pt. „Mickiewicz zawodowo” realizowanego w imieniu Powiatu Lubańskiego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, zakupiono i przekazano we wrześniu br. 20 laptopów z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicz w Lubaniu – szkoły objętej wsparciem w tym projekcie.

– Od kilku miesięcy zakup sprzętu komputerowego, laptopów, urządzeń drukujących jest bardzo trudnym i pracochłonnym zadaniem. Samorządy pozyskują środki z różnych źródeł i uzupełniają braki sprzętowe. Wybuch epidemii spowodował zastój na rynku i konieczność wielokrotnego powtarzania procedur, z dostosowaniem parametrów sprzętu do bieżących możliwości. – dodaje starosta Walery Czarnecki – Tym bardziej doceniamy ogromne zaangażowanie wszystkich, którzy pracują na rzecz doposażenia szkół w sprzęt wysokiej klasy, by można było łatwiej organizować proces edukacyjny w trudnych czasach koronawirusa.

 

 

 


 

Od nowego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele trzech szkół kształcących zawodowo Powiatu Lubańskiego uczestniczą w projekcie „Zawodowo i profesjonalnie” współfinansowanym w ramach Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Za nami wiele zrealizowanych form wsparcia dla uczniów i nauczycieli.

 

STAŻE U PRACODAWCÓW

 

W ramach projektu uczniowie technikum kształcących się w 10 specjalnościach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy/ technik reklamy, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych ma możliwość realizacji miesięcznych staży u przedsiębiorców. Dotychczas 37 uczniów ukończyło płatne staże zawodowe, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, wykorzystujących specjalistyczne oprogramowania komputerowe i sprzęt, prowadzących działalność marketingową
i gwarantujących wysoką jakość doskonalenia zawodowych umiejętności praktycznych, a w związku
z sytuacją epidemiczną 22 musiało przerwać swoje staże.

 

Ogółem po pierwszych praktycznych doświadczeniach jest 59 osób: z ZSZiO im. KZL – 28 uczniów, z ZSP im. A. Mickiewicza – 19 z ZSE-M – 12. Za wykonywaną podczas pracę uczniowie, którzy ukończyli staż otrzymują potwierdzenie z zakładu pracy oraz w ramach projektu stypendium stażowe
w wysokości 2208 zł. Mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na staż realizowany poza powiatem lubańskim.

Praktyczne poznawanie rzeczywistych warunków pracy odbywa się zgodnie z założeniami ujętymi
w programach, które zostały opracowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i przedstawicieli pracodawców.

Współpraca z nowoczesnymi przedsiębiorstwami i firmami układa się wzorcowo. Staże zawodowe realizowane są w przedsiębiorstwach i firmach na terenie powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego
i jeleniogórskiego.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w takiej formie wsparcia w projekcie, wysoko oceniają swoje praktyczne doświadczenia.

Patrycja, która odbywała staż w firmie Zorka Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, podkreśla, że najciekawszą częścią realizowanego programu były dla niej zagadnienia związane z gospodarowaniem zapasami i optymalizacją dostaw. Staż, który odbywaliśmy na przełomie stycznia i lutego 2020 w Przedsiębiorstwie Gerresheimer Boleslawiec S.A., pozwolił nam zobaczyć, na czym polegają zadania wykonywane przez logistyków
w realnych warunkach pracy
– mówią zgodnie Adam, Jakub i Samuel. Uczniowie uczęszczający aktualnie do klasy 3 technikum podkreślają, że możliwość bezpośredniego zapoznania się z podstawowym
i pomocniczym wyposażeniem magazynowym, sposobem rozmieszczania zapasów w magazynie, poznanie środków transportu wykorzystywanych w magazynie przedsiębiorstwa oraz urządzeń biurowych
i branżowego oprogramowania komputerowego niewątpliwie podniosły ich zawodowe umiejętności praktyczne.

Patrycja, Hania i Hubert, którzy zrealizowali staż zawodowy
w Hurtowni ABC MAX w Lubaniu dodają, że bardzo cenna okazała się dla nich współpraca z opiekunami stażu.

Otrzymaliśmy możliwość wykorzystania dotychczas pozyskanych umiejętności w nowym otoczeniu oraz w obliczu nowych wyzwań. – mówią.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk doskonalili swoje umiejętności zdobyte w szkole w rzeczywistych warunkach pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach informatycznych powiatu lubańskiego
i lwóweckiego takich jak: PHU NetComp, LubaNet Intera sp. z o.o., DaSec Sp. z o.o., LEO-NET, SOGEN świadczącym usługi z zakresu serwisu sprzętu komputerowego, projektowania i realizacji sieci komputerowych oraz aplikacji internetowych.

Dzięki wykonywaniu zadań zawodowych podczas realizacji staży uczniowie poznawali
i wykorzystywali innowacyjne techniki i technologie informatyczne.

Myślę, że zrealizowany przeze mnie staż zawodowy wpłynął na wzrost moich umiejętności praktycznych
w zawodzie technik informatyk
– mówi Piotr.

Udział w stażu pozwolił mi stwierdzić, że swoją dalszą drogę rozwoju ukierunkuję na aplikacje internetowe
i bazy danych
– podkreśla Jakub.

Maciej, Igor i Michał dodają, że podczas stażu przekonali się, jak ważne jest ciągłe doskonalenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik i technologii informatycznych.

Uczniowie biorący udział w płatnych stażach zawodowych realizowanych w ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” bardzo wysoko oceniają kompetencje i profesjonalizm swoich opiekunów stażu, dzięki którym mogli podwyższyć swoje praktyczne umiejętności zawodowe i nabyć doświadczenie
w pracy.

Podczas stażu wykonywałyśmy zadania związane z realizacją usług w recepcji oraz
z utrzymywaniem porządku w jednostkach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych. Mogłyśmy się przyglądać, jak wygląda organizowanie usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim
– zgodnie podkreślają Sara i Sandra odbywające staż zawodowy w Villa Cotonina Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju.

Kasia kształcąca się na co dzień w zawodzie technik organizacji reklamy zrealizowała staż w „Studio Bonio” Reklama Poligrafia w Jeleniej Górze. Aktualizowała bazy danych, uczestniczyła w rozmowach handlowych, zajmowała się projektowaniem reklamy oraz elementów systemów identyfikacji firmy (logo, papier firmowy, wizytówka). Dzięki udziałowi w stażu poznałam urządzenia poligraficzne i drukarskie oraz inny sprzęt potrzebny do przygotowania środków reklamowych – mówi Kasia.

Grupa 22 stażystów będzie kontynuować swoje praktyczne działania po powrocie uczniów do szkoły.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

W ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w formie branżowych kursów języka angielskiego.
W każdej ze szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego dwunastoosobowa grupa uczniów uczestniczyła w 40-godzinnych zajęciach, w trakcie których poznała fachowe słownictwo charakterystyczne dla swojej branży oraz rozwinęła sprawności językowe niezbędne do funkcjonowania w środowisku pracy.

 

W grudniu 2019 r. dziesięciu uczniów ZSP im. Adama Mickiewicza kształcących się w zawodzie technik informatyk uczestniczyło w 30-godzinnym szkoleniu z zakresu tworzenia stron www. Głównym celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia stron internetowych oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego, pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

 

Kolejną formą wsparcia adresowaną do uczniów były konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego, z których do tej pory skorzystało 120 młodych ludzi (w ZSZiO im. KZL – 75, ZSP im. AM – 25, ZSE-M – 20). Zajęcia z młodzieżą prowadzą specjaliści – odpowiednio przygotowani i przeszkoleni pedagodzy
i nauczyciele wykorzystujący aktywne metody pracy i narzędzia wypracowane we wcześniejszych powiatowych projektach prozawodowych, m.in. platformę REGSI. Konsultacje mają na celu wspomaganie uczniów w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych. Od połowy marca z tej formy wsparcia uczniowie korzystają w formie zdalnej.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH ZAWODOWO

Warto przypomnieć, że od października 2019 r. do sierpnia 2020 r. 39 najzdolniejszych zawodowo uczniów technikum trzech szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego (w ZSZiO im. KZL – 22, ZSP im. AM – 11, ZSE-M – 6) otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie.

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

W ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” organizowane są także formy wsparcia skierowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Nauczyciele trzech lubańskich szkół ponadpodstawowych uczestniczą w powiatowej sieci wsparcia
i wymiany doświadczeń
, doskonaląc swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Ze środków projektu ZiP zorganizowano 15-godzinne warsztaty z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz 15-godzinne warsztaty z metod rozwijania kompetencji kluczowych ucznia. Wypracowane materiały na szkoleniach i warsztatach posłużą do realizacji zajęć z uczniami w poszczególnych szkołach.

W marcu każda ze szkół otrzymała po dwa 75 calowe monitory interaktywne z OPS
i komputerem
. Te nowoczesne urządzenia uatrakcyjnią metody pracy dydaktycznej
i pozwolą na szybkie korzystanie np. z zasobów internetu czy platformy REGSI.

 

Różnorodność działań zaplanowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu we współpracy
z trzema szkołami ponadpodstawowymi Powiatu Lubańskiego w ramach projektu „Zawodowo
i profesjonalnie” powoduje, że uczniowie technikum i ich nauczyciele chętnie korzystają z proponowanych form wsparcia, także w tak trudnej sytuacji epidemii, w jakiej dziś się znaleźliśmy. Dobre współdziałanie
i praca na rzecz młodzieży szkolnej wpływa bezpośrednio na podnoszenie jakości pracy każdej ze szkół
i powoduje, że przyszli absolwenci techników objętych wsparciem będą mieli ułatwiony start w dorosłe życie zawodowe i będą konkurencyjni na rynku pracy.

 

Stypendia dla uczniów najzdolniejszych zawodowo

W dniu 19 listopada 2019 r. 39 najzdolniejszych zawodowo uczniów technikum trzech szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego odebrało z rąk Starosty Lubańskiego Walerego Czarneckiego decyzje o przyznaniu stypendium naukowego.

Stypendium w wysokości 11.000 zł, płatne w 11 ratach miesięcznych po 1.000 zł współfinansowane jest ze środków projektu „Zawodowo i praktycznie” realizowanego w ramach działania 10.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Otrzymali je uczniowie, którzy  osiągnęli najwyższe wyniki, zgodnie z Regulaminem rekrutacji dostępnym w każdej szkole oraz Programem stypendialnym, kształcący się w jednym z 10 zawodów: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik organizacji reklamy/ technik reklamy, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik.

Z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu stypendia otrzymało 22 uczniów, z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza 11 uczniów, natomiast z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Stefana Drzewieckiego 6 uczniów.

Pierwszy raz w historii szkół i powiatu aż tylu uczniów może cieszyć się z sukcesu oraz realizować swoje plany zawodowe w ramach otrzymanych środków. Wyróżnieni uczniowie otrzymali gratulacje, wiele życzeń dotyczących realizacji zamierzeń oraz pomyślnego rozwoju w kierunku wybranego zawodu. W uroczystości wzięli udział: Walery Czarnecki Starosta Lubański, Konrad Rowiński Wicestarosta Lubański, Lidia Błażków Dyrektor ZSZiO im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Mirosława Konefał Wicedyrektor ZSP im. Adama Mickiewicza oraz Wiktor Zdunek Dyrektor ZSE-M im. Stefana Drzewieckiego, a także Anna Adamska Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, które jest realizatorem projektu „Zawodowo i profesjonalnie”.

Trzydziestu dziewięciu uczniów to tylko połowa planowanych stypendystów.
W następnym roku szkolnym kolejna grupa 39 najzdolniejszych uczniów uzdolnionych zawodowo otrzyma stypendia zawodowe w takiej samej wysokości. Jest o co walczyć! Warto się postarać o wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, a szczególnie z przedmiotów zawodowych, wysoką frekwencję oraz sukcesy w konkursach zawodoznawczych, a będzie można się znaleźć w gronie stypendystów.

Oprócz wsparcia stypendialnego w ramach projektu uczniowie technikum mogą też uczestniczyć w płatnych stażach u pracodawców, kursach językowych branżowych, w szkoleniach z robotyki, z drukarki 3D i wielu innych oraz w szkoleniach zewnętrznych tj. kursie prawa jazdy kat. B, kursie operatora wózka widłowego czy kursie baristy i kursie fotograficznym. Wszystkich zainteresowanych uczniów technikum zapraszamy do współpracy.


„Zawodowo i profesjonalnie”, czyli ZiP – to kolejny projekt zawodowy
w szkołach Powiatu Lubańskiego

 

W nowym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie i nauczyciele lubańskich placówek ponadpodstawowych rozpoczęli realizację projektu „Zawodowo i Profesjonalnie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 w ramach działania 10.4.1 oraz budżetu Powiatu Lubańskiego. Działania projektowe adresowane są do 260 uczniów technikum kształcących się w 10 specjalnościach w trzech placówkach kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego
i obejmują:

 – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej (ZSZiO im. KZL) – zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy / technik reklamy (wg podstawy programowej 2019),

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (ZSP im. AM) – zawody: technik informatyk, technik ekonomista,

– Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu (ZSE-M) – zawody: technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych.

Projekt jest realizowany w okresie 02.09.2019-31.08.2021 i  zakłada następujące działania:

– płatne staże zawodowe uczniów realizowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach,

– stypendia dla uczniów uzdolnionych zawodowo,

– zajęcia pozalekcyjne (kursy językowe z języka angielskiego i języka niemieckiego, szkolenia z robotyki, szkolenia z programowania 3D, szkolenia z tworzenia stron www, szkolenia z grafiki komputerowej, warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe
i uniwersalne, konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnej
i grupowej) prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

– wycieczki zawodoznawcze,

oraz zajęcia pozaszkolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne:

– kursy prawa jazdy kat. B,

– kursy baristy,

– kursy operatora wózka widłowego,

– kurs fotograficzny.

Nauczyciele biorący udział w działaniach projektowych mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, uczestnicząc w studiach podyplomowych. Ponadto nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz realizujący w swoich szkołach zadania z zakresu doradztwa będą się szkolić w ramach powiatowej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń. Odbędą m.in. cykl szkoleń dotyczących rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych u uczniów, pracy zespołowej, komunikacji, poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu nauczyciele we współpracy z pracodawcami opracują oraz wdrożą programy staży, zgodnie z którymi uczniowie będą realizowali zadania praktyczne w realnych warunkach pracy.

Zaangażowane szkoły otrzymają ze środków projektu profesjonalne doposażenie techniczne pracowni interdyscyplinarnych o wartości łącznej 507.815 zł oraz szereg pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć.

Całość działań projektowych koordynuje Anna Adamska – kierownik projektu nadzorujący pracę powołanego na potrzeby projektu zespołu, w skład którego wchodzą: Małgorzata Gut-Twardowska – kierownik merytoryczny projektu oraz szkolni koordynatorzy ds. młodzieży: Mirosława Konefał w ZSP im. AM, Eugeniusz Wiktor Zdunek w ZSE-M, Edyta Juncewicz-Trela w ZSZiO im. KZL w Lubaniu.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Zespół projektowy ustalił już szczegółowe harmonogramy zadań na cały okres realizacji projektu, opracował Powiatowy regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów we wsparciu w ramach projektu pn. „Zawodowo i Profesjonalnie”, a także regulaminy wszystkich form wsparcia projektowego. Zorganizowano cykl spotkań informacyjno-organizacyjne dla uczniów i nauczycieli w 3 szkołach. Wśród uczniów i nauczycieli trzech placówek przeprowadzono również badania ankietowe, które pozwolą na precyzyjne zdiagnozowanie potrzeb edukacyjno-zawodowych młodzieży i nauczycieli oraz weryfikację i aktualizację działań wspierających.

STUDIA PODYPLOMOWE

Od października 2019 studia na kierunkach „Administrowanie sieciami komputerowymi” oraz „Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw” podjęli już nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu. Z każdej placówki kształcenia zawodowego oddelegowano także nauczycieli na studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe”.

STYPENDIA NAUKOWE

Ogłoszono nabór do projektu i przeprowadzono rekrutację młodzieży. Pierwszym działaniem jest przyznanie stypendiów naukowych uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych. O stypendium ubiegali się najzdolniejsi zawodowo uczniowie wszystkich specjalności. Komisja rekrutacyjna rozpatrzyła formularze rekrutacyjne i dokonała wyboru stypendystów zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie uzyskania stypendium i Programie stypendialnym dla uczniów technikum stanowiącymi załączniki do Powiatowego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów we wsparciu organizowanym
w ramach projektu „Zawodowo i Profesjonalnie”
(ZiP). Komisja wyłoniła uczniów
z największą liczbą punktów rekrutacyjnych i przyznała stypendium 39 uczniom: w ZSP im. A. Mickiewicza stypendium otrzymało 11 uczniów, w ZSE-M – 6 uczniów, ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej – 22 uczniów. Stypendium zostało przyznane na okres 11 miesięcy w kwocie 1000 zł miesięcznie. Kolejne rozdanie 39 stypendiów nastąpi w przyszłym roku szkolnym 2020/2021.

REKRUTACJA NA KURSY JĘZYKOWE BRANŻOWE

Aktualnie ogłoszono nabór uczniów na kursy językowe branżowe z języka angielskiego
w 3 szkołach technikum Powiatu Lubańskiego. Kursy rozpoczną się w drugiej dekadzie października 2019.


Zawodowo i profesjonalnie – nowy projekt Powiatu Lubańskiego rusza od września

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu pozyskało ponad 3 miliony zł. na realizację projektu „Zawodowo i profesjonalnie” w ramach działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, adresowanego do trzech szkół ponadgimnazjalnych – uczniów i nauczycieli. Powiat Lubański zapewnił wkład własny w wysokości 151.280 zł.

Realizację projektu zaplanowano od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. W ramach projektu każda z 3 szkół ponadpodstawowych otrzyma m.in. wskazany przez siebie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarki 3D, nowoczesne monitory interaktywne, itp. Aktywna będzie także nasza e-platforma, którą będziemy na bieżąco uaktualniać zgodnie z potrzebami tego przedsięwzięcia. Dla uczniów 10 techników z 3 szkół Powiatu Lubańskiego zaplanowaliśmy wiele form wsparcia sprzyjających realizacji kształcenia zawodowego, w tym staże zawodowe u pracodawców, wycieczki zawodoznawcze, stypendia naukowe za znaczące osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych, kursy, w tym: kurs prawa jazdy, kurs operatora wózka widłowego, kurs baristy, kurs fotograficzny. Ponadto w ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” będziemy finansować wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności kluczowe, w tym szkolenia z zakresu języków obcych branżowych, tak potrzebne w pracy zawodowej przyszłych absolwentów.

Także nauczyciele przedmiotów zawodowych będą mogli skorzystać z różnych form doskonalenia zawodowego w postaci studiów podyplomowych, kursów i warsztatów.

To już czwarty projekt w okresie ostatnich 4 lat adresowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich, w ramach którego Powiat Lubański realizuje założenia związane z rozwojem kształcenia zawodowego.