Aktualności

Stypendia dla uczniów najzdolniejszych zawodowo

W dniu 19 listopada 2019 r. 39 najzdolniejszych zawodowo uczniów technikum trzech szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego odebrało z rąk Starosty Lubańskiego Walerego Czarneckiego decyzje o przyznaniu stypendium naukowego.

Stypendium w wysokości 11.000 zł, płatne w 11 ratach miesięcznych po 1.000 zł współfinansowane jest ze środków projektu „Zawodowo i praktycznie” realizowanego w ramach działania 10.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Otrzymali je uczniowie, którzy  osiągnęli najwyższe wyniki, zgodnie z Regulaminem rekrutacji dostępnym w każdej szkole oraz Programem stypendialnym, kształcący się w jednym z 10 zawodów: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik organizacji reklamy/ technik reklamy, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik.

Z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu stypendia otrzymało 22 uczniów, z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza 11 uczniów, natomiast z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Stefana Drzewieckiego 6 uczniów.

Pierwszy raz w historii szkół i powiatu aż tylu uczniów może cieszyć się z sukcesu oraz realizować swoje plany zawodowe w ramach otrzymanych środków. Wyróżnieni uczniowie otrzymali gratulacje, wiele życzeń dotyczących realizacji zamierzeń oraz pomyślnego rozwoju w kierunku wybranego zawodu. W uroczystości wzięli udział: Walery Czarnecki Starosta Lubański, Konrad Rowiński Wicestarosta Lubański, Lidia Błażków Dyrektor ZSZiO im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Mirosława Konefał Wicedyrektor ZSP im. Adama Mickiewicza oraz Wiktor Zdunek Dyrektor ZSE-M im. Stefana Drzewieckiego, a także Anna Adamska Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, które jest realizatorem projektu „Zawodowo i profesjonalnie”.

Trzydziestu dziewięciu uczniów to tylko połowa planowanych stypendystów.
W następnym roku szkolnym kolejna grupa 39 najzdolniejszych uczniów uzdolnionych zawodowo otrzyma stypendia zawodowe w takiej samej wysokości. Jest o co walczyć! Warto się postarać o wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, a szczególnie z przedmiotów zawodowych, wysoką frekwencję oraz sukcesy w konkursach zawodoznawczych, a będzie można się znaleźć w gronie stypendystów.

Oprócz wsparcia stypendialnego w ramach projektu uczniowie technikum mogą też uczestniczyć w płatnych stażach u pracodawców, kursach językowych branżowych, w szkoleniach z robotyki, z drukarki 3D i wielu innych oraz w szkoleniach zewnętrznych tj. kursie prawa jazdy kat. B, kursie operatora wózka widłowego czy kursie baristy i kursie fotograficznym. Wszystkich zainteresowanych uczniów technikum zapraszamy do współpracy.


„Zawodowo i profesjonalnie”, czyli ZiP – to kolejny projekt zawodowy
w szkołach Powiatu Lubańskiego

 

W nowym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie i nauczyciele lubańskich placówek ponadpodstawowych rozpoczęli realizację projektu „Zawodowo i Profesjonalnie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 w ramach działania 10.4.1 oraz budżetu Powiatu Lubańskiego. Działania projektowe adresowane są do 260 uczniów technikum kształcących się w 10 specjalnościach w trzech placówkach kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego
i obejmują:

 – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej (ZSZiO im. KZL) – zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy / technik reklamy (wg podstawy programowej 2019),

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (ZSP im. AM) – zawody: technik informatyk, technik ekonomista,

– Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu (ZSE-M) – zawody: technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych.

Projekt jest realizowany w okresie 02.09.2019-31.08.2021 i  zakłada następujące działania:

– płatne staże zawodowe uczniów realizowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach,

– stypendia dla uczniów uzdolnionych zawodowo,

– zajęcia pozalekcyjne (kursy językowe z języka angielskiego i języka niemieckiego, szkolenia z robotyki, szkolenia z programowania 3D, szkolenia z tworzenia stron www, szkolenia z grafiki komputerowej, warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe
i uniwersalne, konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnej
i grupowej) prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

– wycieczki zawodoznawcze,

oraz zajęcia pozaszkolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne:

– kursy prawa jazdy kat. B,

– kursy baristy,

– kursy operatora wózka widłowego,

– kurs fotograficzny.

Nauczyciele biorący udział w działaniach projektowych mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, uczestnicząc w studiach podyplomowych. Ponadto nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz realizujący w swoich szkołach zadania z zakresu doradztwa będą się szkolić w ramach powiatowej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń. Odbędą m.in. cykl szkoleń dotyczących rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych u uczniów, pracy zespołowej, komunikacji, poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu nauczyciele we współpracy z pracodawcami opracują oraz wdrożą programy staży, zgodnie z którymi uczniowie będą realizowali zadania praktyczne w realnych warunkach pracy.

Zaangażowane szkoły otrzymają ze środków projektu profesjonalne doposażenie techniczne pracowni interdyscyplinarnych o wartości łącznej 507.815 zł oraz szereg pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć.

Całość działań projektowych koordynuje Anna Adamska – kierownik projektu nadzorujący pracę powołanego na potrzeby projektu zespołu, w skład którego wchodzą: Małgorzata Gut-Twardowska – kierownik merytoryczny projektu oraz szkolni koordynatorzy ds. młodzieży: Mirosława Konefał w ZSP im. AM, Eugeniusz Wiktor Zdunek w ZSE-M, Edyta Juncewicz-Trela w ZSZiO im. KZL w Lubaniu.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Zespół projektowy ustalił już szczegółowe harmonogramy zadań na cały okres realizacji projektu, opracował Powiatowy regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów we wsparciu w ramach projektu pn. „Zawodowo i Profesjonalnie”, a także regulaminy wszystkich form wsparcia projektowego. Zorganizowano cykl spotkań informacyjno-organizacyjne dla uczniów i nauczycieli w 3 szkołach. Wśród uczniów i nauczycieli trzech placówek przeprowadzono również badania ankietowe, które pozwolą na precyzyjne zdiagnozowanie potrzeb edukacyjno-zawodowych młodzieży i nauczycieli oraz weryfikację i aktualizację działań wspierających.

STUDIA PODYPLOMOWE

Od października 2019 studia na kierunkach „Administrowanie sieciami komputerowymi” oraz „Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw” podjęli już nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu. Z każdej placówki kształcenia zawodowego oddelegowano także nauczycieli na studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe”.

STYPENDIA NAUKOWE

Ogłoszono nabór do projektu i przeprowadzono rekrutację młodzieży. Pierwszym działaniem jest przyznanie stypendiów naukowych uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych. O stypendium ubiegali się najzdolniejsi zawodowo uczniowie wszystkich specjalności. Komisja rekrutacyjna rozpatrzyła formularze rekrutacyjne i dokonała wyboru stypendystów zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie uzyskania stypendium i Programie stypendialnym dla uczniów technikum stanowiącymi załączniki do Powiatowego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów we wsparciu organizowanym
w ramach projektu „Zawodowo i Profesjonalnie”
(ZiP). Komisja wyłoniła uczniów
z największą liczbą punktów rekrutacyjnych i przyznała stypendium 39 uczniom: w ZSP im. A. Mickiewicza stypendium otrzymało 11 uczniów, w ZSE-M – 6 uczniów, ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej – 22 uczniów. Stypendium zostało przyznane na okres 11 miesięcy w kwocie 1000 zł miesięcznie. Kolejne rozdanie 39 stypendiów nastąpi w przyszłym roku szkolnym 2020/2021.

REKRUTACJA NA KURSY JĘZYKOWE BRANŻOWE

Aktualnie ogłoszono nabór uczniów na kursy językowe branżowe z języka angielskiego
w 3 szkołach technikum Powiatu Lubańskiego. Kursy rozpoczną się w drugiej dekadzie października 2019.


Zawodowo i profesjonalnie – nowy projekt Powiatu Lubańskiego rusza od września

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu pozyskało ponad 3 miliony zł. na realizację projektu „Zawodowo i profesjonalnie” w ramach działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, adresowanego do trzech szkół ponadgimnazjalnych – uczniów i nauczycieli. Powiat Lubański zapewnił wkład własny w wysokości 151.280 zł.

Realizację projektu zaplanowano od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. W ramach projektu każda z 3 szkół ponadpodstawowych otrzyma m.in. wskazany przez siebie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarki 3D, nowoczesne monitory interaktywne, itp. Aktywna będzie także nasza e-platforma, którą będziemy na bieżąco uaktualniać zgodnie z potrzebami tego przedsięwzięcia. Dla uczniów 10 techników z 3 szkół Powiatu Lubańskiego zaplanowaliśmy wiele form wsparcia sprzyjających realizacji kształcenia zawodowego, w tym staże zawodowe u pracodawców, wycieczki zawodoznawcze, stypendia naukowe za znaczące osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych, kursy, w tym: kurs prawa jazdy, kurs operatora wózka widłowego, kurs baristy, kurs fotograficzny. Ponadto w ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” będziemy finansować wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności kluczowe, w tym szkolenia z zakresu języków obcych branżowych, tak potrzebne w pracy zawodowej przyszłych absolwentów.

Także nauczyciele przedmiotów zawodowych będą mogli skorzystać z różnych form doskonalenia zawodowego w postaci studiów podyplomowych, kursów i warsztatów.

To już czwarty projekt w okresie ostatnich 4 lat adresowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich, w ramach którego Powiat Lubański realizuje założenia związane z rozwojem kształcenia zawodowego.