O projekcie

 

Projekt  Zawodowo i profesjonalnie jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku                                                                                                        pracy- konkursy horyzontalne

Nazwa priorytetu inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Główny cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia w technikach w 3 szkołach ponadpodstawowych Powiatu Lubańskiego- Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu oraz Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu, w obszarze zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik elektryk, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych, poprzez organizacje staży uczniowskich u przedsiębiorców, kursów i szkoleń zawodowych i językowych, a także pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych i doradztwo edukacyjno-zawodowe, ponadto studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli do 31 VIII 2021 r.

Wnioskodawca: Powiat Lubański

Realizatorzy projektu:

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu

Termin realizacji: – 02.09.2019 r.- 31.08.2019

Budżet projektu: 3 025 612,95 zł, w tym:

– dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 874 332,30 zł
– wkład własny Powiatu Lubańskiego: 151 280,65 zł.

Grupa docelowa:

 1. 260 uczniów i uczennic technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik elektryk, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu oraz Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu.
 2. 26 nauczycieli i nauczycielek z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu.

Krótki opis projektu:

Projekt Zawodowo i profesjonalnie – adresowany jest do 260 uczniów i uczennic, 26 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i doradztwa edukacyjno-zawodowego z technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik elektryk, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu oraz Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu. Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów. Jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb edukacyjnych tych szkół, ich uczniów i nauczycieli

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:

 • 208 stażach u przedsiębiorców.
 • 5 dwudniowych wycieczkach zawodoznawczych do dużych przedsiębiorstw, na targi branżowe, wystawy, uczelnie wyższe oraz na pokazy naukowe, wydarzenia kulturalne i prozawodowe.
 • Kursach z branżowego języka angielskiego i języka niemieckiego.
 • Szkoleniach doskonalących: a) z zakresu robotyki, b) w zakresie programowania 3D, c)z tworzenia stron www, d) z grafiki komputerowej.
 • Warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności.
 • Kursie prawa jazdy kat. B.
 • Kursach rozwijających umiejętności zawodowe: a) baristy, b) operatora wózka widłowego, c) fotograficzny.
 • Konsultacjach edukacyjno-zawodowych.

Ponadto zaplanowano stypendia dla 78 uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach zawodowych.

W ramach projektu nauczyciele i nauczycielki wezmą udział w:

 • Studiach podyplomowych:
  a) Administrowanie sieciami komputerowymi,
  b) Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,
  c) Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 • Kursach i szkoleniach:
  a) z projektowania, skanowania i drukowania 3D,
  b) AUTOCAD,
  c) z obsługi programu Excel.
 • Warsztatach:
  a) z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego,
  b) stosowania wybranych metod couchingowych,
  c) dotyczących metod rozwijania kompetencji kluczowych u ucznia.

Dodatkowo zostaną zakupione książki na rzecz nauczycieli zawodowców do Biblioteczki nauczyciela
w Bibliotece Pedagogicznej w PCE.

Zaplanowano doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. 32 notebooki z oprogramowaniem, 21 laptopów z oprogramowaniem, 16 zestawów komputerowych, wielofunkcyjną drukarkę 3D, monitory interaktywne z wbudowanym komputerem, uczniowski zestaw z robotyki, a także wiele innych pomocy na potrzeby zajęć dydaktycznych, które umożliwią stałe podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli, przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności oferty zawodowej szkół.

Korzyści dla uczniów i uczennic:

 1. Możliwość ukończenia stażu u przedsiębiorcy i otrzymania stypendium stażowego.
 2. Udział w dwudniowych wycieczkach zawodoznawczych.
 3. Udział w kursach z branżowego języka angielskiego i niemieckiego.
 4. Udział w pozalekcyjnych kursach doskonalących.
 5. Udział w pozaszkolnych kursach rozwijających umiejętności zawodowe.
 6. Możliwość ukończenia kursu prawa jazdy kat. B.
 7. Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych.
 8. Lepsze poznanie środowiska pracy w warunkach rzeczywistych.
 9. Podnoszenie kompetencji w zakresie umiejętności oczekiwanych przez pracodawców.
 10. Możliwość otrzymania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  w przedmiotach zawodowych.
 11. Udział w konsultacjach edukacyjno-zawodowych.

Korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

 1. Uczestnictwo w studiach podyplomowych.
 2. Udział w kursach i szkoleniach.
 3. Udział w warsztatach w ramach Powiatowej sieci współpracy i wymiany doświadczeń.
 4. Podniesienie kompetencji zawodowych  nauczycieli.
 5. Możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonych pracowni dydaktycznych.
 6. Możliwość korzystania ze zbioru Biblioteczki nauczyciela utworzonej w Bibliotece Pedagogicznej, poszerzonej o aktualny księgozbiór.

Korzyści dla szkoły:

 1. Promocja szkoły w regionie.
 2. Lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 3. Poprawa warunków pracy dydaktycznej dzięki udziałowi nauczycieli w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz warsztatach doskonalących, a także doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt.

Dodatkową korzyścią dzięki realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych jest promocja szkół i Powiatowego Centrum Edukacyjnego w środowisku, regionie
i kraju.